Upozornění: tyto stránky používají cookies. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

Silná orientace na vědu a výzkum nových perspektivních využití nanovlákenných struktur a schopnost rychle na tyto podněty reagovat představuje jednu z hlavních konkurenčních výhod společnosti.

Výzkumně-vývojový tým úzce spolupracuje s obchodním a business development oddělením, tak aby byly nově iniciované aktivity podloženy dostatkem komplexních tržních dat. Toto organizační nastavení umožňuje i rychlé propojení technologických expertů naší společnosti s protějšky našich R&D partnerů a tedy i možnost flexibilně rozvíjet zajímavé kolaborativní projekty.

Nanopharma v současné spolupracuje s řadou prestižních světových univerzit, výzkumných institucí a biotechnologických i výrobních společností a aktivně pracuje na navazování spolupráce s novými partnery.

 

PRO R&D PROJEKTY VYUŽÍVÁME NÁSLEDUJÍCÍ PLATFORMY:
 R&D1  R&D2  R&D3
Přímá účast či subdodávky v rámci programů TAČR, GAČR a OPPIK. Partneři nebo subdodavatelé do programů H2020 a Eurostars. Na základě vzájemné dohody s partnerem / partnery.


Nanopharma je příjemcem dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Výzva III programu podpory APLIKACE.

OP PIK

Superabsorpční nanovlákenné vrstvy využitelné v oblasti městské zelené infrastruktury a zemědělství

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026471

Předmětem projektu je vývoj a ověření účinnosti nanovlákenných absorpčních vrstev pro zemědělské aplikace, které mají půdě zajistit dostatečnou závlahu zejména v období sucha a zároveň mají potenciál zprostředkovat přísun živin pěstovaným rostlinám. Nanopharma cílí v rámci projektu Superabsorpční nanovlákenné vrstvy využitelné v oblasti městské zelené infrastruktury a zemědělství na jímání a další využívání dešťové vody pomocí nanovlákenných vrstev vyrobených ze superabsorpčních polymerů. Takové systémy by byly využitelné například v projektech městské zelené infrastruktury a došlo by tak k reálnému šetření vody používané pro zavlažování městské zeleně, nebo v zemědělství.

Multifunkční dermální krytí s řízeným uvolňováním aktivních farmaceutických ingrediencí pro kosmetologické a dermatologické terapie

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015440

Projekt „Multifunkční dermální krytí s řízeným uvolňováním aktivních farmaceutických ingrediencí pro kosmetologické a dermatologické terapie“ je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu biodegradabilního dermálního krytí s řízeným uvolňováním aktivních farmaceutických ingrediencí (API) ve formách využitelných v oblasti kosmetologických a dermatologických zákroků (např. suché obličejové masky, kryty na vybrané oblasti těla, jako např. krku, dekoltu, stehen a abdominální oblasti). Výsledné kompozitní krytí kombinuje biodegradabilní ultralehký strip ve formě nanovláken, který je určen pro cílené topické a transdermální dodávání a řízené uvolňování API a regenerační funkci, zatímco dvě vnější vrstvy speciálně navržené netkané textilie poskytují lepší bariérové a mechanické vlastnosti.
Cílem projektu je vyvinout a preklinicky validovat prototypy dermálního krytí s řízeným uvolňováním API pro vybrané případy užití v oblasti kosmetologie a dermatologie.

Biosenzory na bázi funkcionalizovaných nanovláken

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004826

Projekt „Biosenzory na bázi funkcionalizovaných nanovláken“ je zaměřen na výzkum a vývoj polymerních biokompatibilních koaxiálních nanovláken, upravených pro cílenou detekci specifických molekul a umožňujících následné řízené uvolňování funkčních látek. Cílem projektu je vyvinout detekční systém vázaný v nanovlákenné matrix, který při reakci s cílovou látkou povede k indikaci pomocí specifických markerů, nebo k uvolnění funkčních látek z jádra koaxiálního nanovlákna. Aplikace komplexního detekčního systému je cílena primárně do oblasti zdravotnictví, kde umožní časnou indikaci řady onemocnění spojenou s okamžitou terapeutickou reakcí.

Biodegradabilní depotní systém pro cílené transdermální podávání biologicky aktivních látek

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010272

Projekt „Biodegradabilní depotní systém pro cílené transdermální podávání biologicky aktivních látek “ řeší výzkum a vývoj zcela nového typu biodegradabilního nosiče léčiv ve formě náplasti a kožního krytu synergicky kombinující dva typy pokročilých materiálů – keramických submikronových sfér a submikronových vláken. Biodegradabilní nosič ve formě náplasti je určen pro cílené dodávání a řízené uvolňování lidokainu (a dalších malých molekul), zatímco kožní kryt je určen pro cílené dodávání a řízené uvolňování velkých proteinů typu růstových faktorů. Cílem projektu je vyvinout a preklinicky validovat tento nový biodegradabilní depotní transdermální systém pro dodávání terapeuticky aktivních látek, který bude ve formě náplasti lokálně a řízeně uvolňovat modelové léčivo (lidokain) za účelem léčby neuropatické bolesti. V případě kožního krytu se bude jednat o biodegradabilní nosič specifických růstových faktorů a/nebo výtěžků z kmenových buněk, který bude využíván k léčbě kožních defektů, zejména popálenin.

Nanovlákenné nosiče aktivní látky pro fotodynamickou terapii slizničních lézí

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009972

Projekt „Nanovlákenné nosiče aktivní látky pro fotodynamickou terapii slizničních lézí“ je zaměřen na výzkum a vývoj inovativního nanovlákenného nosiče aktivačních látek pro fotodynamickou terapii zejména derivátů kyseliny aminolevulové určeného v kombinaci s laserovými paprsky pro cílenou fotodynamickou terapii slizničních lézí všech etáží trávicího traktu (v dutině ústní a ve střevě). Cílem projektu je získat a vhodnou formou ochránit podklady k výrobě, klinickému hodnocení a relevantním nově vyvinutým metodám kontroly kvality vyžadovaným SÚKL pro tyto inovativní přípravky a vyrobit validační šarže vyžadované pro schválení výroby.

 

SOUČASNÉ PROJEKTY: Absorpční nanovlákenná vrstva obohacená o aktivní látky jako inovativní komponent produktů dámské osobní hygieny

Projekt „Absorpční nanovlákenná vrstva obohacená o aktivní látky jako inovativní komponent produktů dámské osobní hygieny“ je zaměřen na výzkum a vývoj nového kompozitu, který díky zabudovaným superabsorbentům ve struktuře nanovláken s minimálním ekologickým dopadem značně prodlouží funkční dobu produktu a povede k nižší spotřebě, a tedy nižšímu množství vznikajícího odpadu. Nanovlákna budou navíc obohacena o látky podporující přirozené vaginální prostředí a látky prospěšné pro zdraví pokožky za účelem snížení rizika bakteriální infekce, která je běžná při používání produktů dámské osobní hygieny. Výsledný kompozit bude vykazovat značnou inovativnost, komerční potenciál, pozitivní dopad na zdraví uživatelek produktů dámské osobní hygieny i na uživatelský komfort a v neposlední řadě také značný dopad ekologický. Cílem projektu je vyvinout a validovat nový kompozit absorpční nanovlákenné vrstvy pro produkty dámské osobní hygieny s obsahem aktivních látek.

SOUČASNÉ PROJEKTY: Nanovlákenný kolorimetrický chemisenzor netrvanlivých potravin

Projekt “Nanovlákenný kolorimetrický chemisenzor netrvanlivých potravin” je zaměřen na výzkum a vývoj nového typu nanovlákenného chemisenzoru za účelem detekce aminových sloučenin produkovaných metabolismem mikroorganismů v oblasti obalového průmyslu netrvanlivých potravin. Výsledný nanovlákenný chemisenzor se skládá z funkcionalizované nanovlákenné vrstvy vhodným indikátorem, kdy při kontaktu s produkty rozkladu dojde k barevné indikaci. Nanovlákenný chemisenzor v balení potravin může poskytnout cenné informace o čerstvosti a bezpečnostním stavu potravin, zajistit jejich kvalitu po delší dobu a zabránit jejich zneužití. Cílem projektu je vyvinout a validovat prototyp nanovlákenného chemisenzoru pro využití v obalovém průmyslu netrvanlivých potravin.

SOUČASNÉ PROJEKTY: Nanoprogres

Nanoprogres Již od roku 2010 se Nanopharma jako zakládající člen angažuje v českém nanotechnologickém klastru Nanoprogres a jeho projektech kolektivního aplikovaného výzkumu v oblasti nanovlákenných materiálů. Vysoká míra specializace, přístup k nejmodernější výzkumné infrastruktuře a koncentrace nutných znalostí a zdrojů umožňují v klastru rozvíjet nová a vysoce inovativní řešení přípravy a aplikace koaxiálních nanovlákenných struktur.     OBLASTI SPOLUPRÁCE inkorporace aktivních látek vývoj nových funkcionalizovaných membrán příprava buněčných nosičů pro tkáňové inženýrství vývoj funkčních vrstev do kompozitních materiálů příprava nanovlákenných struktur na míru

SOUČASNÉ PROJEKTY: Program mezinárodní technologické spolupráce

V rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Nanopharma spolupracuje se svým australským partnerem na vývoji funkcionalizovaných biokompatibilních nosičů pro řízené dodávání aktivních látek v oblasti medicíny i průmyslu.

SOUČASNÉ PROJEKTY: ThymiStem

ThymiStem Projekt realizovaný společností Nanopharma a mezinárodním týmem vědců v rámci programu FP7 (602587). Jeho cílem je vyvinout postupy k regeneraci lidského brzlíku a tím i posílení imunitního systému u imunokompromitovaných pacientů. Role Nanopharmy spočívá ve vývoji sofistikovaných 3D scaffoldů pro tvorbu funkčního brzlíkového organoidu.
SLIDESHOW